تبلیغات
بورس و مدیریت مالی بازرگانی فناوری اطلاعات - مجموعه واژگان مالی

بورس و مدیریت مالی بازرگانی فناوری اطلاعات

مدیران عملگرا

سه شنبه 12 آبان 1388

مجموعه واژگان مالی

نویسنده: کیارش جهانپور   

بازسرمایه گذاری خود به خود : Automatic Reinvestment
یكی از خدمات صندوق كه به سهامداران / دارندگان واحدهای سرمایه گذاری اختیار خرید سهام
اضافی را از محل سود سهام و پرداخت های عایدات سرمایه ای می دهد.
پس كارمزد :Back – end Load
نوعی صندوق مشترك سرمایه گذاری است كه در ازای بازخرید سهام، از سهامدا ران كارمزد دریافت
می كند.
امور دفتری : Back Office Functions
وظایف و خدمات آن عده از كاركنان كه مستقیماً با سرمایه گذاران در تماس نیستند و عمدتاً
كارهای دفتری و حسابداری را انجام می دهند.
صندوق متوازن : Balanced Fund
صندوقی است كه در تركیب متنوعی از سهام و اوراق قرضه سرمایه گذاری می كند.
هیأت امنا : Board of Trustees
هیأت سیاست گذار برای شركت ها و صندوق هایی كه به صورت تراست تشكیل و اداره می شوند.

صندوق اوراق قرضه : Bond Fund
صندوقی كه سبد دارایی های آن را اوراق قرضه تشكیل می دهد. (صندوقی است كه ب ر روی اوراق
قرضه سرمایه گذاری می كند).
صندوق سرمایه ثابت : Closed-end Fund
نوعی شركت / صندوق سرمایه گذاری كه دارای تعداد ثابت و معینی سهام قابل معامله غیرقابل
بازخرید است و قیمت سهام آن بر مبنای عرضه و تقاضای بازار تعیین می شود.
كارمزد فروش نزولی : Contingent Deferred Sales Charge
(CDSC)
كارمزد فروشی است كه با طولانی تر شدن دوره سرمایه گذاری به مرور كاهش یافته، در نهایت پس از
گذشت چند سال(مطابق با امیدنامه صندوق) به طور كامل حذف می شود.
عرضه عمومی مستمر : Continuous Public Offering
عرضة سهام صندوق در همة روزها و ساعتهای كاری.
صندوق اوراق قرضه كوتا ه مدت : Corporate Bond Short-term Fund
شركتی
نوعی صندوق سرمایه گذاری كه سبد دارایی های آن از اوراق قرضه كوتاه مدت شركت ها تشكیل
شده است.

صندوق عمومی اوراق قرضه شركتی :Corporate Bond General Fund
صندوق اوراق قرضه : Corporate Bond Intermediate-term Fund
میان مدت شركتی
نوعی صندوق سرمایه گذاری كه بر روی اوراق قرضه میان مدت شركت ها سرمایه گذاری می كند.
قرارداد با امین : Custodial Contract
قراردادی است كه بین صندوق یا شركت مشاوره سرمایه گذاری از یك طرف و امین از سوی د یگر
به منظور حمایت و نگهداری از دارایی ها و اوراق بهادار صندوق منعقد می شود.
امین : Custodian
سازمانی مانند یك بانك، كه اوراق بهادار و سایر دارایی های صندوق را در محل مطمئنی نگهداری
می كند.
مدیر مستقل (عضو مستقل هیئت امناء) : Disinterested Director
است. Independent Director معادل

عامل فروش :Distributor
نهادی كه به عنوان كارگزار- معامل هگر، توزیع مستقیم یا غیرمستقیم سهام/ واحدهای
سرمایه گذاری صندوق، توزیع اسناد و مدارك منتشر شده و بازاریابی و تبلیغات صندوق را بر عهده
دارد.
صندوق متنوع : Diversified Fund
صندوقی است كه بخش عمده ای (در حدود بیش از 75 %) دارایی خود را در اوراق بهادار صنایع و
شركت های مختلف سرمایه گذاری می كند.
صندوق سهام بازارهای نوپا : Emerging Market Equity Fund
صندوقی است كه در سهام بازارهای نوظهور سرمایه گذاری می كند.
جریمه تعجیل در خروج : Exit Fee
هزینه ای است كه اگر سرمایه گذار سهام خود را زودتر از زمان مشخص در امیدنامه به فروش برساند به
عنوان جریمه تعجیل در فروش باید پرداخت كند. این هزینه به نوعی در ردیف كارمزد مشروط زمان
فروش نیز قرار می گیرد.
صندوق اوراق بهادار با درآمد ثابت : Fixed Income Fund
صندوقی است كه در اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری می كند.

صندوق با سبد انعطاف پذیر : Flexible Portfolio Fund
صندوقی است كه اوراق بهادار موجود در سبد دارایی های آن بر حسب شرایط قابلیت جابجایی و
انعطاف بالایی دارد.
پیش كارمزد : Front-end Load
كارمزدی كه به هنگام عرضه و فروش سهام / واحدهای سرمایه گذاری صندوق از مشتریان دریافت
می شود.
امور پیشخوانی : Front Office Functions
خدماتی كه از سوی كاركنان صندوق به طور مستقیم به سرمایه گذاران ارائه می شود.
پاداش معیارنگر :Fulcrum Fee
نوعی كارمزد متغیر عملكرد است. به این صورت كه ممكن است میزان كارمزد با توجه به عملكرد
سرمایه گذاری صندوق در یك دوره زمانی مشخص افزایش یا كاهش یابد. بنابراین، ممكن است
منفی باشد و از كارمزد اصلی قابل پرداخت به اپراتور كاسته شود. Fulcrum Fee
سوپرماركت صندوق : Fund Supermarket
محلی كه در آن سهام / واحدهای سرمایه گذاری مجموعه وسیعی از صندوق ها عرضه می شو د و
سرمایه گذار از بین آنها حق انتخاب دارد.

صندوق اوراق قرضه جهانی : Global Bond Fund
صندوقی است كه در انواع اوراق قرضه از جمله قرضه های صادر شدة ناشران كشور خود
سرمایه گذاری می كند.
صندوق سهام جهانی : Global Equity Fund
صندوقی است كه در سهام كلیة شركت ها در سطح جهان از جمله سهام شركت های كشور خود
سرمایه گذاری می كند.
صندوق قرضه دولتی : Government Bond Fund
صندوقی است كه بر روی انواع قرضه دولتی سرمایه گذاری می كند.
صندوق رشدگرا : Growth Oriented Fund
نوعی صندوق سرمایه گذاری است كه بر روی اوراق بهادار شركت هایی سرمایه گذاری می كند كه از
پتانسیل رشد بالایی برخوردارند.
صندوق رشدگرا : Growth Fund
صندوقی است كه به طور عمده بر روی سهام شركت هایی كه به سرعت در حال رشد هستند
سرمایه گذاری می كند به امید اینكه از رشد فزایندة درآمدها و عایدات سرمای های آنها استفاده كند . این
صندوق ها در شرایط رونق بازار وضعیت خوبی دارند و در شرایط ركود سیر نزولی طی م یكنند.

حق العمل اصلی : Hard Commission
پورسانتی كه كارگزار به صورت مستقیم به اپراتور صندوق پرداخت می كند و به شكل بخشی از كارمزد
معاملات تعیین می شود. (در این زمینه، اجرای مقررات دقیق برای پرهیز از هرگونه تضاد منافع و
پایمال شدن منافع صندوق و سرمایه گذاران بسیار ضروری است).
نقدشوندگی بالا : High Liquidity
یكی از ویژگی های اور اق بهادار است كه براساس آن ورقه بهادار در حداقل زمان و بدون یا با
حداقل كاهش در قیمت، قابلیت تبدیل به نقدشدن را داشته باشد.
پاداش ركورد قبلی :High on High
(HoH)
روش محاسبه ای كه با هدف جلوگیری از پرداخت بی مورد كارمزد عملكرد به اپراتور مورد استفاده قرار
ثبت شده ای كه در NAV صندوق از آخرین NAV می گیرد. در این روش، تنها درصورتی كه
دوره های گذشته بر اساس آن كارمزد عملكرد پرداخت شده فراتر رفته باشد، كارمزد عملكرد پرداخت
می شود.
پاداش ركورد :High-watermark
(HWM)
روش محاسبه ای كه با هدف جلوگیری از پرداخت بی مورد كارمزد عملكرد به اپراتور مورد استفاده قرار
صندوق از میزان ثبت شده در دوره های مشابه قبلی NAV می گیرد. در این روش، تنها درصورتی كه
بیشتر بوده باشد كارمزد عملكرد به اپراتور پرداخت می شود.
صندوق مختلط : Hybrid Fund/Mixed Fund
صندوقی است كه در تركیبی از اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام سرمایه گذاری می كند.

صندوق سوداگرا : Income Fund
صندوقی است با سیاست محافظه كارانه كه فقط بر روی شركت هایی با درآمد جاری بالا
سرمایه گذاری نموده و از شركت های با رشد سریع پرهیز می كند.
مدیر مستقل (عضو مستقل هیئت امناء) : Independent Director
مدیری كه ن باید هیچ گونه رابطه مهمی با مشاور صندوق یا متعهد پذیره نویس سهام صندوق داشته
باشد تا به این ترتیب به شكل بهتری قادر به نظارت مستقل بر عملیات صندوق باشد.
صندوق نهاد محور : Institutional Fund
صندوقی است كه تنها بر روی صندوق های بازنشستگی، وقفی و مانند آنها سرمایه گذاری می كند و
به دلیل جابجایی كمتر در اوراق بهادار سبد، از هزینه عملیاتی كمتری برخوردار بوده و پورتفوی آن
بسیار متنوع است.
صندوق سهام بین المللی :International Equity Fund
صندوقی است كه در سها م بازارهای بین المللی به جز سهام شركت های كشور خود سرمایه گذاری
می كند.
مشاور سرمایه گذاری :Investment Advisor
نهادی كه دستور خرید و فروش یا نگهداری اوراق بهادار را به صندوق میدهد.

هزینه دوره ای : Level Load
12 مربوط به نحوه محاسبه هزینه ها و كارمزد شركت های b- نوعی محاسبه كارمزد كه طبق قانون 1
سرمایه گذاری، بصورت سالانه(دوره ای) و معمولاً به عنوان درصدی از خالص ارزش فعلی دارایی های
صندوق كسر می شود و وابسته به زمان خرید یا فروش واحد سرمایه گذاری نیست.
صندوق با كارمزد فروش :Load Fund
صندوقی است كه از مش تریان خود كارمزد دریافت می كند. این كارمزد می تواند بابت فروش یا بازخرید
سهام و یا به عنوان كارمزد سالانه باشد.
صندوق اوراق بلندمدت : Long-term Fund
نوعی صندوق سرمایه گذاری است كه در بازارهایی غیر از بازار پول سرمایه گذاری می كند . به هر
نوع صندوق مشترك خا رج از صندوق های بازار پول، صندوق بلندمدت گفته می شود كه شامل
صندوق های سهام، قرضه و تركیبی است.
كارمزد مدیریت : Management Fee
مبلغی است كه صندوق بابت خدمات مشاوره سرمایه گذاری پرداخت میكند.
صندوق بازار پول :Money Market Fund
صندوقی است كه بر روی اوراق ب هادار كوتاه مدت با درآمد ثابت سرمایه گذاری می كند و ضمن
حفظ اصل سرمایه و ثبات در قیمت سهام، به دنبال بالاترین سطح درآمد است.
صندوق اوراق رهنی : Mortgage – backed Fund
صندوقی است كه بر روی اوراق بهادار با پشتوانه رهنی سرمایه گذاری می كند.

صندوق چندكلاسه :Multi-class Funds
صندوق هایی كه طبقات مختلف سهام را به سرمایه گذاران خود ارایه می كنند.
طبقات چندگانه سهام : Multiple Share Classes
گروه های جداگانه سهام صندوق كه نشان دهندة مالكیت در یك صندوق معین اما برخوردار از
كارمزدهای متفاوت است و این ویژگی به مالكا ن صندوق امكان می دهد ساختار هزینه متناسب با
شرایط و نیازهای خاص خود را انتخاب نمایند.
صندوق سرمایه گذاری مشترك : Mutual Fund
نوعی واسطه مالی و از جمله نهادهایی است كه با فروش پیوسته سهام / واحد های سرمایه گذاری
خود به عامه مردم، وجوهی را تحصیل و در تركیب م تنوعی از اوراق بهادار شامل سهام، اوراق قرضه،
ابزارهای كوتاه مدت بازار پول و سایر دارایی ها، با توجه به هدف صندوق، به طور حرفه ای سرمایه گذاری
می كند. تركیب دارایی های صندوق به عنوان سبد صندوق شناخته می شود و خریداران واحدهای
سرمایه گذاری به نسبت سهم خود بخشی از مالكیت سبد اوراق بهادار را به دست می آورند.
خالص ارزش دارایی : Net Asset Value (NAV)
ارزش هر سهم یا واحد سرمایه گذاری صندوق كه پس از كسر بدهی ها از دارایی های صندوق و
تقسیم حاصل بر تعداد سهام / واحدهای سرمایه گذاری نزد مردم به دست می آید و به طور روز انه
محاسبه می شود.

صندوق بدون كارمزد فروش :No Load Fund
صندوقی است كه سهام/ واحدهای سرمایه گذاری آن بدون دریافت كارمزد فروخته می شود.
صندوق نامتنوع : Non-diversified Fund
نوعی صندوق سرمایه گذاری كه در انتخاب اوراق بهادار مختلف برای سرمایه گذاری محدودیت ه ای
خاصی را رعایت نمیكند. صندوقی است كه سبد دارایی های آن از تنوع كمتری برخوردار است.
قیمت عرضه :Offering Price
قیمتی كه براساس آن سهام / واحدهای سرمایه گذاری صندوق به سرمایه گذاران فروخته می شود و
هر سهم به علاوه كارمزد فروش است. NAV معادل
صندوق سرمایه متغیر : Open-end Fund
است. نوعی صندوق سرمایه گذاری كه همواره آمادة صدور و بازخرید Mutual Fund معادل
سهام/ واحدهای سرمایه گذاری خود است.
پاداش عملكرد :Performance Fee
كارمزد عملكرد مبلغ متغیری است كه صندوق براساس عملكرد اپراتور خود به وی پرداخت می كند.
این كارمزد با هدف ایجاد انگیزه در اپراتور و ارتقای سطح عملكرد صندوق به وی پرداخت می شود.

مدیر سبد : Portfolio Manager
فردی متخصص كه به منظور سرمایه گذاری دارایی های صندوق براساس اهداف از قبل تعیین شده،
توسط صندوق به خدمت گرفته می شود.
قیمت ابطال : Redemption Price
مبلغی كه سهامداران صندوق در ازاء بازخرید هر سهم/ واحد سرمایه گذاری خود به دست می آورند.
امیدنامه : Prospectus
سندی رسمی است كه صندوق را به طور كامل برای سرمایه گذاران بالقوه معرفی می كند و شامل
اطلاعات درخواستی نهاد ناظر بازار از قبیل اهداف سرما یه گذاری، سیاست ها، خدمات، كارمزدها و ...
می باشد.
صندوق سهام منطقه ای : Regional Equity Fund
صندوقی است كه بر روی سهام شركت های واقع در یك منطقه خاص سرمایه گذاری می كند.
صندوق سهام صنعت خاص : Sector Equity Fund
صندوقی است كه در سهام صنایع یا بخش های خاصی سرمایه گذاری می كند.
شخص حقوقی پوسته ای : Shell Entity
شخصیت حقوقی كه از فعالیت تجاری یا دارایی قابل توجهی برخوردار نیست . این نوع شركت ها
معمولاً پیش از آغاز فعالیت اصلی و با هدف تأمین سرمایه تشكیل می شوند.

صندوق اوراق كوتاه مدت : Short-term Fund
صندوق سرمایه گذاری كه بر روی اوراق بهادار كوتاه مدت سرمایه گذاری می كند.
حق العمل جانبی : Soft Commission
هرگونه منافع اقتصادی غیرمستقیم قابل فرض برای اپراتور صندوق، از محل كارمزد معاملات اوراق
موجود در پرتفوی صندوق. (در این زمینه، اجرای مقررات دقیق برای پرهیز از هرگونه تضاد منافع و
پایمال شدن منافع صندوق و سرمایه گذاران بسیار ضروری است).
صندوق سهام : Stock Fund/ Equity Fund
صندوقی كه در سهام شركت ها سرمایه گذاری می كند.
كارمزد معاملات محور : Transaction-based Fee
تعیین حق العمل مشاور یا مدیر سرمایه گذاری بر مبنای حجم معاملات صندوق.
عامل خدمات سرمایه گذار :Transfer Agent
نهادی است كه از طرف صندوق خدمات وسیعی مانند انجام درخواست های معاملاتی، ایجاد و
نگهداری حساب های سرمایه گذاران و عملیات محاسبه و پرداخت سود را بر عهده دارد.
واحد سرمایه گذاری : Unit
كوچكترین جزء سرمایه صندوق و معادل سهم در شركت های سهامی است.
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

منبع:


http://www.rdis.ir

مرکز پژوهش های اسلامی بورس اوراق بهادار


buy cheap cialis coupon
جمعه 16 آذر 1397 02:16 ب.ظ

With thanks. An abundance of content!

warnings for cialis cialis great britain generic cialis with dapoxetine click now cialis from canada click here cialis daily uk how to buy cialis online usa we choice cialis pfizer india cialis kaufen cialis dose 30mg prezzo cialis a buon mercato
Cialis prices
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:08 ب.ظ

You reported this really well!
look here cialis order on line only here cialis pills acheter cialis meilleur pri acquisto online cialis cialis rezeptfrei sterreich order cialis from india generic cialis soft gels look here cialis order on line cialis cost buy cialis
buy generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:32 ب.ظ

Whoa many of useful information!
low cost cialis 20mg cialis canada cialis coupons sublingual cialis online cialis savings card when will generic cialis be available cialis coupons overnight cialis tadalafil the best choice cialis woman cialis cost
buy cialis pills online
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:00 ق.ظ

You explained that superbly!
cuanto cuesta cialis yaho pastillas cialis y alcoho cialis 5 mg effetti collateral achat cialis en suisse cialis cost cialis vs viagra cialis 100 mg 30 tablet cialis generique overnight cialis tadalafil generic cialis soft gels
buy cialis online us pharmacy
سه شنبه 13 آذر 1397 08:28 ب.ظ

Seriously many of terrific data.
cialis professional yohimbe acquisto online cialis tadalafil ou trouver cialis sur le net cialis pas cher paris tadalafil cialis purchasing cialis online napol generic for cialis does cialis cause gout
Buy generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 09:34 ق.ظ

Thank you, I like this.
cialis 5 mg buy cialis 10 doctissimo cialis sale online cialis generic availability cialis rezeptfrei cialis generic availability cialis generico in farmacia best generic drugs cialis when can i take another cialis we use it 50 mg cialis dose
Cialis generic
دوشنبه 12 آذر 1397 09:43 ب.ظ

Appreciate it. Numerous stuff.

cialis purchasing cialis price in bangalore we recommend cialis best buy cialis 20 mg buy cialis uk no prescription only now cialis for sale in us cialis 5 mg para diabeticos achat cialis en suisse buy online cialis 5mg generic cialis review uk
buy cialis online us pharmacy
دوشنبه 12 آذر 1397 09:06 ق.ظ

Thanks a lot, Lots of write ups!

acheter cialis kamagra trusted tabled cialis softabs cialis name brand cheap cialis 20 mg effectiveness cialis free trial cialis daily dose generic how do cialis pills work no prescription cialis cheap cialis free trial viagra cialis levitra
buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 09:12 ب.ظ

Cheers, Terrific stuff!
chinese cialis 50 mg canadian cialis cialis 5 mg cialis prezzo di mercato buying cialis in colombia cialis baratos compran uk venta cialis en espaa when will generic cialis be available how much does a cialis cost best generic drugs cialis
Cialis canada
یکشنبه 11 آذر 1397 08:29 ق.ظ

With thanks, Ample content.

cialis therapie usa cialis online non 5 mg cialis generici cialis generic tadalafil buy buy cialis online legal generic cialis with dapoxetine cialis baratos compran uk cialis daily cialis super kamagra cialis 5 effetti collaterali
buy cialis online no prescription
شنبه 10 آذر 1397 09:23 ب.ظ

Appreciate it. A good amount of posts.

tadalafilo no prescription cialis cheap cialis side effects cialis 20 mg cut in half prezzo cialis a buon mercato click now cialis from canada cialis uk next day cialis e hiv cialis 10mg prix pharmaci price cialis wal mart pharmacy
Cialis online
شنبه 10 آذر 1397 08:13 ق.ظ

Superb content. Appreciate it!
warnings for cialis cialis rezeptfrei buy cialis online viagra cialis levitra buy online cialis 5mg when can i take another cialis cialis 30 day trial coupon cialis baratos compran uk buy cialis online cheapest best generic drugs cialis
Buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 08:55 ب.ظ

Thank you! Excellent information!
weblink price cialis cialis farmacias guadalajara click here take cialis cialis online generic cialis when can i take another cialis cialis 20mg preis cf we recommend cheapest cialis calis we choice cialis pfizer india
buy cialis no rx
جمعه 9 آذر 1397 09:01 ق.ظ

Appreciate it! Loads of knowledge!

the best choice cialis woman cialis without a doctor's prescription cialis in sconto cialis purchasing cialis 20 mg cut in half tadalafil cialis pills price each cialis daily reviews cialis et insomni cialis sicuro in linea
buy cialis no rx
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:59 ب.ظ

Amazing a good deal of helpful facts.
prix cialis once a da we use it cialis online store cialis patentablauf in deutschland cialis australian price where cheapest cialis cialis cuantos mg hay generic cialis tadalafil cialis 20mg prix en pharmacie cialis tadalafil online interactions for cialis
buy cialis online without a prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:25 ق.ظ

Fine advice. With thanks!
canadian cialis cialis flussig what is cialis wow look it cialis mexico online prescriptions cialis cialis generika in deutschland kaufen brand cialis nl i recommend cialis generico cialis herbs generic cialis 20mg uk
buy cialis with no prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:41 ب.ظ

Useful information. Thank you!
non 5 mg cialis generici tadalafil we choice cialis pfizer india generic low dose cialis order generic cialis online tarif cialis france cialis prices in england acheter cialis kamagra recommended site cialis kanada cialis sale online
buy cheap cialis coupon
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:51 ق.ظ

Wow lots of very good tips!
cost of cialis per pill generic cialis review uk cialis sicuro in linea best generic drugs cialis cialis billig when can i take another cialis cialis daily dose generic price cialis best link for you cialis price cialis y deporte
Buy cialis online
دوشنبه 9 مهر 1397 01:20 ب.ظ

You revealed that fantastically!
cialis y deporte cialis sans ordonnance 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis official site overnight cialis tadalafil side effects for cialis how to buy cialis online usa cialis reviews acquistare cialis internet cialis 20 mg effectiveness
http://viagraky.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 08:22 ق.ظ

Nicely put. Many thanks!
cialis purchasing cialis usa cost cialis herbs pastillas cialis y alcoho cialis tablets for sale generic cialis tadalafil cialis baratos compran uk cialis 5 effetti collaterali generic cialis in vietnam legalidad de comprar cialis
buycialisonla.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 02:16 ب.ظ

You've made your position pretty well.!
cialis super kamagra cialis arginine interactio buy cheap cialis in uk costo in farmacia cialis cialis 20 mg effectiveness prescription doctor cialis cialis daily new zealand cialis purchasing cialis efficacit viagra vs cialis
cialisyoues.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 09:36 ب.ظ

You said it adequately..
canadian drugs generic cialis cialis 20mg acheter du cialis a geneve cialis et insomni wow cialis tadalafil 100mg cialis cuantos mg hay free cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis super acti
viabiovit.com/veiligste-plek-om-viagra-te-kopen.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:04 ق.ظ

You've made the point.
get viagra viagra buy generic viagra australia viagra order online uk buy generic viagra online uk buy sildenafil tablets viagra cheap price order viagra usa where can you purchase viagra viagra pharmacy viagra online pharmacy viagra
http://babecolate.com/buy-cialis-online-usa.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:39 ق.ظ

You suggested this superbly!
cialis generico postepay cialis arginine interactio generic cialis with dapoxetine cialis online napol tadalafil generic cialis arginine interactio viagra or cialis cialis online holland venta de cialis canada cialis tablets
امیر عیاس
پنجشنبه 27 اسفند 1388 08:29 ب.ظ
سلام
فرهنگ اصطلاحات بورس و ارز در ایران وجود ندارو به طور کلی اصطلاحات مالی معادل های درست و حسابی ندارند اگه مایل بودید در زمینه انتشار یک فرهنگ جامع برای اصطلاحات مالی اماده همکاری هستم
پاسخ کیارش جهانپور : سلام
فرهنگ جامع حسابداری و مالی نوروش (فرهنگ دوسویه انگلیسی - فارسی و فارسی - انگلیسی)

فکر می کنم کار در این زمینه انجام شده و بودجه نهادهای دولتی نیاز باشه
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :