تبلیغات
بورس و مدیریت مالی بازرگانی فناوری اطلاعات - مجموعه واژگان مالی

بورس و مدیریت مالی بازرگانی فناوری اطلاعات

مدیران عملگرا

سه شنبه 12 آبان 1388

مجموعه واژگان مالی

نویسنده: کیارش جهانپور   

بازسرمایه گذاری خود به خود : Automatic Reinvestment
یكی از خدمات صندوق كه به سهامداران / دارندگان واحدهای سرمایه گذاری اختیار خرید سهام
اضافی را از محل سود سهام و پرداخت های عایدات سرمایه ای می دهد.
پس كارمزد :Back – end Load
نوعی صندوق مشترك سرمایه گذاری است كه در ازای بازخرید سهام، از سهامدا ران كارمزد دریافت
می كند.
امور دفتری : Back Office Functions
وظایف و خدمات آن عده از كاركنان كه مستقیماً با سرمایه گذاران در تماس نیستند و عمدتاً
كارهای دفتری و حسابداری را انجام می دهند.
صندوق متوازن : Balanced Fund
صندوقی است كه در تركیب متنوعی از سهام و اوراق قرضه سرمایه گذاری می كند.
هیأت امنا : Board of Trustees
هیأت سیاست گذار برای شركت ها و صندوق هایی كه به صورت تراست تشكیل و اداره می شوند.

صندوق اوراق قرضه : Bond Fund
صندوقی كه سبد دارایی های آن را اوراق قرضه تشكیل می دهد. (صندوقی است كه ب ر روی اوراق
قرضه سرمایه گذاری می كند).
صندوق سرمایه ثابت : Closed-end Fund
نوعی شركت / صندوق سرمایه گذاری كه دارای تعداد ثابت و معینی سهام قابل معامله غیرقابل
بازخرید است و قیمت سهام آن بر مبنای عرضه و تقاضای بازار تعیین می شود.
كارمزد فروش نزولی : Contingent Deferred Sales Charge
(CDSC)
كارمزد فروشی است كه با طولانی تر شدن دوره سرمایه گذاری به مرور كاهش یافته، در نهایت پس از
گذشت چند سال(مطابق با امیدنامه صندوق) به طور كامل حذف می شود.
عرضه عمومی مستمر : Continuous Public Offering
عرضة سهام صندوق در همة روزها و ساعتهای كاری.
صندوق اوراق قرضه كوتا ه مدت : Corporate Bond Short-term Fund
شركتی
نوعی صندوق سرمایه گذاری كه سبد دارایی های آن از اوراق قرضه كوتاه مدت شركت ها تشكیل
شده است.

صندوق عمومی اوراق قرضه شركتی :Corporate Bond General Fund
صندوق اوراق قرضه : Corporate Bond Intermediate-term Fund
میان مدت شركتی
نوعی صندوق سرمایه گذاری كه بر روی اوراق قرضه میان مدت شركت ها سرمایه گذاری می كند.
قرارداد با امین : Custodial Contract
قراردادی است كه بین صندوق یا شركت مشاوره سرمایه گذاری از یك طرف و امین از سوی د یگر
به منظور حمایت و نگهداری از دارایی ها و اوراق بهادار صندوق منعقد می شود.
امین : Custodian
سازمانی مانند یك بانك، كه اوراق بهادار و سایر دارایی های صندوق را در محل مطمئنی نگهداری
می كند.
مدیر مستقل (عضو مستقل هیئت امناء) : Disinterested Director
است. Independent Director معادل

عامل فروش :Distributor
نهادی كه به عنوان كارگزار- معامل هگر، توزیع مستقیم یا غیرمستقیم سهام/ واحدهای
سرمایه گذاری صندوق، توزیع اسناد و مدارك منتشر شده و بازاریابی و تبلیغات صندوق را بر عهده
دارد.
صندوق متنوع : Diversified Fund
صندوقی است كه بخش عمده ای (در حدود بیش از 75 %) دارایی خود را در اوراق بهادار صنایع و
شركت های مختلف سرمایه گذاری می كند.
صندوق سهام بازارهای نوپا : Emerging Market Equity Fund
صندوقی است كه در سهام بازارهای نوظهور سرمایه گذاری می كند.
جریمه تعجیل در خروج : Exit Fee
هزینه ای است كه اگر سرمایه گذار سهام خود را زودتر از زمان مشخص در امیدنامه به فروش برساند به
عنوان جریمه تعجیل در فروش باید پرداخت كند. این هزینه به نوعی در ردیف كارمزد مشروط زمان
فروش نیز قرار می گیرد.
صندوق اوراق بهادار با درآمد ثابت : Fixed Income Fund
صندوقی است كه در اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری می كند.

صندوق با سبد انعطاف پذیر : Flexible Portfolio Fund
صندوقی است كه اوراق بهادار موجود در سبد دارایی های آن بر حسب شرایط قابلیت جابجایی و
انعطاف بالایی دارد.
پیش كارمزد : Front-end Load
كارمزدی كه به هنگام عرضه و فروش سهام / واحدهای سرمایه گذاری صندوق از مشتریان دریافت
می شود.
امور پیشخوانی : Front Office Functions
خدماتی كه از سوی كاركنان صندوق به طور مستقیم به سرمایه گذاران ارائه می شود.
پاداش معیارنگر :Fulcrum Fee
نوعی كارمزد متغیر عملكرد است. به این صورت كه ممكن است میزان كارمزد با توجه به عملكرد
سرمایه گذاری صندوق در یك دوره زمانی مشخص افزایش یا كاهش یابد. بنابراین، ممكن است
منفی باشد و از كارمزد اصلی قابل پرداخت به اپراتور كاسته شود. Fulcrum Fee
سوپرماركت صندوق : Fund Supermarket
محلی كه در آن سهام / واحدهای سرمایه گذاری مجموعه وسیعی از صندوق ها عرضه می شو د و
سرمایه گذار از بین آنها حق انتخاب دارد.

صندوق اوراق قرضه جهانی : Global Bond Fund
صندوقی است كه در انواع اوراق قرضه از جمله قرضه های صادر شدة ناشران كشور خود
سرمایه گذاری می كند.
صندوق سهام جهانی : Global Equity Fund
صندوقی است كه در سهام كلیة شركت ها در سطح جهان از جمله سهام شركت های كشور خود
سرمایه گذاری می كند.
صندوق قرضه دولتی : Government Bond Fund
صندوقی است كه بر روی انواع قرضه دولتی سرمایه گذاری می كند.
صندوق رشدگرا : Growth Oriented Fund
نوعی صندوق سرمایه گذاری است كه بر روی اوراق بهادار شركت هایی سرمایه گذاری می كند كه از
پتانسیل رشد بالایی برخوردارند.
صندوق رشدگرا : Growth Fund
صندوقی است كه به طور عمده بر روی سهام شركت هایی كه به سرعت در حال رشد هستند
سرمایه گذاری می كند به امید اینكه از رشد فزایندة درآمدها و عایدات سرمای های آنها استفاده كند . این
صندوق ها در شرایط رونق بازار وضعیت خوبی دارند و در شرایط ركود سیر نزولی طی م یكنند.

حق العمل اصلی : Hard Commission
پورسانتی كه كارگزار به صورت مستقیم به اپراتور صندوق پرداخت می كند و به شكل بخشی از كارمزد
معاملات تعیین می شود. (در این زمینه، اجرای مقررات دقیق برای پرهیز از هرگونه تضاد منافع و
پایمال شدن منافع صندوق و سرمایه گذاران بسیار ضروری است).
نقدشوندگی بالا : High Liquidity
یكی از ویژگی های اور اق بهادار است كه براساس آن ورقه بهادار در حداقل زمان و بدون یا با
حداقل كاهش در قیمت، قابلیت تبدیل به نقدشدن را داشته باشد.
پاداش ركورد قبلی :High on High
(HoH)
روش محاسبه ای كه با هدف جلوگیری از پرداخت بی مورد كارمزد عملكرد به اپراتور مورد استفاده قرار
ثبت شده ای كه در NAV صندوق از آخرین NAV می گیرد. در این روش، تنها درصورتی كه
دوره های گذشته بر اساس آن كارمزد عملكرد پرداخت شده فراتر رفته باشد، كارمزد عملكرد پرداخت
می شود.
پاداش ركورد :High-watermark
(HWM)
روش محاسبه ای كه با هدف جلوگیری از پرداخت بی مورد كارمزد عملكرد به اپراتور مورد استفاده قرار
صندوق از میزان ثبت شده در دوره های مشابه قبلی NAV می گیرد. در این روش، تنها درصورتی كه
بیشتر بوده باشد كارمزد عملكرد به اپراتور پرداخت می شود.
صندوق مختلط : Hybrid Fund/Mixed Fund
صندوقی است كه در تركیبی از اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام سرمایه گذاری می كند.

صندوق سوداگرا : Income Fund
صندوقی است با سیاست محافظه كارانه كه فقط بر روی شركت هایی با درآمد جاری بالا
سرمایه گذاری نموده و از شركت های با رشد سریع پرهیز می كند.
مدیر مستقل (عضو مستقل هیئت امناء) : Independent Director
مدیری كه ن باید هیچ گونه رابطه مهمی با مشاور صندوق یا متعهد پذیره نویس سهام صندوق داشته
باشد تا به این ترتیب به شكل بهتری قادر به نظارت مستقل بر عملیات صندوق باشد.
صندوق نهاد محور : Institutional Fund
صندوقی است كه تنها بر روی صندوق های بازنشستگی، وقفی و مانند آنها سرمایه گذاری می كند و
به دلیل جابجایی كمتر در اوراق بهادار سبد، از هزینه عملیاتی كمتری برخوردار بوده و پورتفوی آن
بسیار متنوع است.
صندوق سهام بین المللی :International Equity Fund
صندوقی است كه در سها م بازارهای بین المللی به جز سهام شركت های كشور خود سرمایه گذاری
می كند.
مشاور سرمایه گذاری :Investment Advisor
نهادی كه دستور خرید و فروش یا نگهداری اوراق بهادار را به صندوق میدهد.

هزینه دوره ای : Level Load
12 مربوط به نحوه محاسبه هزینه ها و كارمزد شركت های b- نوعی محاسبه كارمزد كه طبق قانون 1
سرمایه گذاری، بصورت سالانه(دوره ای) و معمولاً به عنوان درصدی از خالص ارزش فعلی دارایی های
صندوق كسر می شود و وابسته به زمان خرید یا فروش واحد سرمایه گذاری نیست.
صندوق با كارمزد فروش :Load Fund
صندوقی است كه از مش تریان خود كارمزد دریافت می كند. این كارمزد می تواند بابت فروش یا بازخرید
سهام و یا به عنوان كارمزد سالانه باشد.
صندوق اوراق بلندمدت : Long-term Fund
نوعی صندوق سرمایه گذاری است كه در بازارهایی غیر از بازار پول سرمایه گذاری می كند . به هر
نوع صندوق مشترك خا رج از صندوق های بازار پول، صندوق بلندمدت گفته می شود كه شامل
صندوق های سهام، قرضه و تركیبی است.
كارمزد مدیریت : Management Fee
مبلغی است كه صندوق بابت خدمات مشاوره سرمایه گذاری پرداخت میكند.
صندوق بازار پول :Money Market Fund
صندوقی است كه بر روی اوراق ب هادار كوتاه مدت با درآمد ثابت سرمایه گذاری می كند و ضمن
حفظ اصل سرمایه و ثبات در قیمت سهام، به دنبال بالاترین سطح درآمد است.
صندوق اوراق رهنی : Mortgage – backed Fund
صندوقی است كه بر روی اوراق بهادار با پشتوانه رهنی سرمایه گذاری می كند.

صندوق چندكلاسه :Multi-class Funds
صندوق هایی كه طبقات مختلف سهام را به سرمایه گذاران خود ارایه می كنند.
طبقات چندگانه سهام : Multiple Share Classes
گروه های جداگانه سهام صندوق كه نشان دهندة مالكیت در یك صندوق معین اما برخوردار از
كارمزدهای متفاوت است و این ویژگی به مالكا ن صندوق امكان می دهد ساختار هزینه متناسب با
شرایط و نیازهای خاص خود را انتخاب نمایند.
صندوق سرمایه گذاری مشترك : Mutual Fund
نوعی واسطه مالی و از جمله نهادهایی است كه با فروش پیوسته سهام / واحد های سرمایه گذاری
خود به عامه مردم، وجوهی را تحصیل و در تركیب م تنوعی از اوراق بهادار شامل سهام، اوراق قرضه،
ابزارهای كوتاه مدت بازار پول و سایر دارایی ها، با توجه به هدف صندوق، به طور حرفه ای سرمایه گذاری
می كند. تركیب دارایی های صندوق به عنوان سبد صندوق شناخته می شود و خریداران واحدهای
سرمایه گذاری به نسبت سهم خود بخشی از مالكیت سبد اوراق بهادار را به دست می آورند.
خالص ارزش دارایی : Net Asset Value (NAV)
ارزش هر سهم یا واحد سرمایه گذاری صندوق كه پس از كسر بدهی ها از دارایی های صندوق و
تقسیم حاصل بر تعداد سهام / واحدهای سرمایه گذاری نزد مردم به دست می آید و به طور روز انه
محاسبه می شود.

صندوق بدون كارمزد فروش :No Load Fund
صندوقی است كه سهام/ واحدهای سرمایه گذاری آن بدون دریافت كارمزد فروخته می شود.
صندوق نامتنوع : Non-diversified Fund
نوعی صندوق سرمایه گذاری كه در انتخاب اوراق بهادار مختلف برای سرمایه گذاری محدودیت ه ای
خاصی را رعایت نمیكند. صندوقی است كه سبد دارایی های آن از تنوع كمتری برخوردار است.
قیمت عرضه :Offering Price
قیمتی كه براساس آن سهام / واحدهای سرمایه گذاری صندوق به سرمایه گذاران فروخته می شود و
هر سهم به علاوه كارمزد فروش است. NAV معادل
صندوق سرمایه متغیر : Open-end Fund
است. نوعی صندوق سرمایه گذاری كه همواره آمادة صدور و بازخرید Mutual Fund معادل
سهام/ واحدهای سرمایه گذاری خود است.
پاداش عملكرد :Performance Fee
كارمزد عملكرد مبلغ متغیری است كه صندوق براساس عملكرد اپراتور خود به وی پرداخت می كند.
این كارمزد با هدف ایجاد انگیزه در اپراتور و ارتقای سطح عملكرد صندوق به وی پرداخت می شود.

مدیر سبد : Portfolio Manager
فردی متخصص كه به منظور سرمایه گذاری دارایی های صندوق براساس اهداف از قبل تعیین شده،
توسط صندوق به خدمت گرفته می شود.
قیمت ابطال : Redemption Price
مبلغی كه سهامداران صندوق در ازاء بازخرید هر سهم/ واحد سرمایه گذاری خود به دست می آورند.
امیدنامه : Prospectus
سندی رسمی است كه صندوق را به طور كامل برای سرمایه گذاران بالقوه معرفی می كند و شامل
اطلاعات درخواستی نهاد ناظر بازار از قبیل اهداف سرما یه گذاری، سیاست ها، خدمات، كارمزدها و ...
می باشد.
صندوق سهام منطقه ای : Regional Equity Fund
صندوقی است كه بر روی سهام شركت های واقع در یك منطقه خاص سرمایه گذاری می كند.
صندوق سهام صنعت خاص : Sector Equity Fund
صندوقی است كه در سهام صنایع یا بخش های خاصی سرمایه گذاری می كند.
شخص حقوقی پوسته ای : Shell Entity
شخصیت حقوقی كه از فعالیت تجاری یا دارایی قابل توجهی برخوردار نیست . این نوع شركت ها
معمولاً پیش از آغاز فعالیت اصلی و با هدف تأمین سرمایه تشكیل می شوند.

صندوق اوراق كوتاه مدت : Short-term Fund
صندوق سرمایه گذاری كه بر روی اوراق بهادار كوتاه مدت سرمایه گذاری می كند.
حق العمل جانبی : Soft Commission
هرگونه منافع اقتصادی غیرمستقیم قابل فرض برای اپراتور صندوق، از محل كارمزد معاملات اوراق
موجود در پرتفوی صندوق. (در این زمینه، اجرای مقررات دقیق برای پرهیز از هرگونه تضاد منافع و
پایمال شدن منافع صندوق و سرمایه گذاران بسیار ضروری است).
صندوق سهام : Stock Fund/ Equity Fund
صندوقی كه در سهام شركت ها سرمایه گذاری می كند.
كارمزد معاملات محور : Transaction-based Fee
تعیین حق العمل مشاور یا مدیر سرمایه گذاری بر مبنای حجم معاملات صندوق.
عامل خدمات سرمایه گذار :Transfer Agent
نهادی است كه از طرف صندوق خدمات وسیعی مانند انجام درخواست های معاملاتی، ایجاد و
نگهداری حساب های سرمایه گذاران و عملیات محاسبه و پرداخت سود را بر عهده دارد.
واحد سرمایه گذاری : Unit
كوچكترین جزء سرمایه صندوق و معادل سهم در شركت های سهامی است.
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

منبع:


http://www.rdis.ir

مرکز پژوهش های اسلامی بورس اوراق بهادار


امیر عیاس
پنجشنبه 27 اسفند 1388 08:29 ب.ظ
سلام
فرهنگ اصطلاحات بورس و ارز در ایران وجود ندارو به طور کلی اصطلاحات مالی معادل های درست و حسابی ندارند اگه مایل بودید در زمینه انتشار یک فرهنگ جامع برای اصطلاحات مالی اماده همکاری هستم
پاسخ کیارش جهانپور : سلام
فرهنگ جامع حسابداری و مالی نوروش (فرهنگ دوسویه انگلیسی - فارسی و فارسی - انگلیسی)

فکر می کنم کار در این زمینه انجام شده و بودجه نهادهای دولتی نیاز باشه
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :